Algemene verkoop-leveringsvoorwaarden

Algemeen
Sierbestratingvoordeel is onderdeel van Timmerman Sierbestrating B.V. gevestigd te Ruinerwold, hierna te noemen TIMMERMAN, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Timmerman gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van evt. Algemene voorwaarden van de wederpartijen

Duurzaamheid en kwaliteit

Hierbij vindt u de verschillende prestatieverklaringen die van toepassing zijn op de bestratingsproducten van Excluton

Betonstraatsteen 1/2: https://excluton.nl/pdf/certificates/DoP_Betonstraatstenen_Druten.pdf
Betonstraatsteen 2/2: https://excluton.nl/pdf/certificates/DoP_Betonstraatstenen_Druten-2.pdf

Betontegels 1/2: https://excluton.nl/pdf/certificates/DoP_Betontegel_Druten.pdf
Betontegels 2/2: https://excluton.nl/pdf/certificates/DoP_Betontegel_Druten-2.pdf

Tuinmeubelen

1. De levertijd na bestelling is 7 werkdagen, indien het product op voorraad is.
2. De transporteur neemt contact op met de eindconsument voor een leverafspraak.
3. Indien het artikel niet aan de wensen voldoet, geldt er geen recht van retour en ligt de verantwoordelijkheid bij de koper.
4. Transportschades dienen op de vrachtbrief van de chauffeur genoteerd te worden en dienen foto’s gemaakt te worden op tijdens het ontvangst indien er gebreke is geconstateerd. Zowel van buiten als in de verpakking.
5. Wij, Timmerman, adviseren altijd om het pakket open te maken als de chauffeur nog aanwezig is om een snelle check te doen
6. Alle verdere Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling.
7. Alle overige voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Eigendomsovergang en risico 
1. Behoudens het in lid 2 verder gestelde gaat de eigendom van en het risico voor beschadiging of tenietgaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij levering. In geval de goederen getransporteerd moeten worden is het risico van transport, voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan, voor de koper.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Timmerman zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Timmerman voldaan heeft.
3. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. Van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uur na de ontdekking daarvan aan Timmerman te melden.
4. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

Levering
1. De levering van de goederen door Timmerman vindt plaats op het adres van de koper op de tussenpartijen overeengekomen dag, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
2. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
3. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Timmerman redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in iedere geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
4. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Timmerman bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Retourneren
Wanneer er, uitsluitend na afspraak met Sierbestratingvoordeel.nl, (sier)bestrating, materialen retour worden gebracht of eventueel retour worden gehaald, zal bij de terugbetaling altijd minimaal 10% van het betaalde bedrag per verkoopeenheid worden ingehouden ter compensatie van de handlingskosten. De hoeveelheid van de retour te halen materialen is uitsluitend mogelijk in niet uitgepakte minimale verpakkingseenheden. Tijdens de afspraak voor het retour halen zullen tevens de kosten van het transport worden opgegeven. Deze transportkosten zullen altijd worden verrekend met de terugbetaling. Terugbetalingen worden uitsluitend via een bankoverschrijving verricht. Wanneer de kosten van het retour halen de waarde van de terugbetaling overtreffen, dient de koper deze kosten te betalen alvorens er wordt overgegaan tot het retour halen van de materialen.
Materialen welke speciaal voor, of op verzoek van de klant zijn besteld en materialen welke onderhevig zijn aan kleur- en/of tintverschillen worden niet retour genomen. Retournering dient sowieso binnen 14 dagen na aflevering te geschieden.

Materialen welke speciaal voor, of op verzoek van de klant zijn besteld en materialen welke onderhevig zijn aan kleur- en/of tintverschillen worden niet retour  genomen. Retournering dient sowieso binnen 14 dagen na aflevering te geschieden.

Ontvangst 
1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
3. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen.

Prijzen en betalingen 
1. Betaling dient plaats te vinden voor levering, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de verzuimdatum zal 1.5% rente verschuldigd zijn over de koopprijs per maand.
3. Indien Timmerman overgaat tot incasso zullen alle incassokosten voor rekening komen van de koper.
4. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

Aansprakelijkheid 
1. Alle direct of indirecte schade welke voort vloeit uit de met Timmerman gesloten overeenkomst jegens koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Voor eventuele afwijkingen in maatvoeringen kan Timmerman niet aansprakelijk worden gesteld.
3. Voor witte uitslag ofwel calciumcarbonaat, welke voorkomt bij betonproducten, aanvaardt Timmerman geen aansprakelijkheid. Het wordt veroorzaakt door een chemisch reactie van cement en water. Deze witte uitslag verdwijnt in de regel vanzelf.

Ontbinding
In geval van niet tijdige betaling, faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding v.e. regeling aan crediteuren, beslaglegging op vermogen, of gedeelte daarvan, liquidatie en alle anderen vormen van onrechtmatig handelen door koper, behoudt Timmerman zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Indien Timmerman besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Afbeeldingen website

Afbeeldingen die op de website of in brochures worden vertoond zijn vaak afwijkend van de werkelijkheid. Dit heeft te maken met fototechniek, druktechniek, lichtinval en beeldscherm instellingen. Het advies is dan ook om ten alle tijden de tegel in het echt te bekijken.