Algemene verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Timmerman Sierbestrating BV te Ruinerwold, handelend onder de naam Sierbestratingvoordeel.nl, hierna te noemen SIERBESTRATINGVOORDEEL.NL, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Sierbestratingvoordeel.nl gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van evt. Algemene voorwaarden van de wederpartijen

Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het in lid 2 verder gestelde gaat het eigendom van en het risico voor beschadiging of tenietgaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij levering. In geval de goederen getransporteerd moeten worden is het risico van transport, voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan, voor de koper.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Sierbestratingvoordeel.nl zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom over op de koper zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Sierbestratingvoordeel.nl heeft voldaan.
3. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uur na de ontdekking daarvan aan Sierbestratingvoordeel.nl te melden.
4. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

Levering
1. De levering van de goederen door Sierbestratingvoordeel.nl vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
2. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
3. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Sierbestratingvoordeel.nl redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in iedere geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking. Ook ontbrekende voorraad bij de producent van de verkochte goederen wordt aangemerkt als overmacht.
4. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Sierbestratingvoordeel.nl bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Retourneren
Wanneer er, uitsluitend na afspraak met Sierbestratingvoordeel.nl, (sier)bestrating, materialen retour worden gebracht of eventueel retour worden gehaald, zal bij de terugbetaling altijd minimaal 10% van het betaalde bedrag per verkoopeenheid worden ingehouden ter compensatie van de handlingskosten. De hoeveelheid van de retour te halen materialen is uitsluitend mogelijk in niet uitgepakte minimale verpakkingseenheden. Tijdens de afspraak voor het retour halen zullen tevens de kosten van het transport worden opgegeven. Deze transportkosten zullen altijd worden verrekend met de terugbetaling. Terugbetalingen worden uitsluitend via een bankoverschrijving verricht. Wanneer de kosten van het retour halen de waarde van de terugbetaling overtreffen, dient de koper deze kosten te betalen alvorens er wordt overgegaan tot het retour halen van de materialen.
Materialen welke speciaal voor, of op verzoek van de klant zijn besteld en materialen welke onderhevig zijn aan kleur- en/of tintverschillen worden niet retour genomen. Retournering dient sowieso binnen 14 dagen na aflevering te geschieden.

Ontvangst
1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
3. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht tot reclameren vervallen.

Prijzen en betalingen
1. Betaling dient plaats te vinden voor levering, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de verzuimdatum zal 1.5% rente per maand verschuldigd zijn over de koopprijs.
3. Indien Sierbestratingvoordeel.nl overgaat tot incasso zullen alle incassokosten voor rekening komen van de koper.
4. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

Aansprakelijkheid
1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Sierbestratingvoordeel.nl gesloten overeenkomst jegens koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Voor eventuele afwijkingen in maatvoeringen kan Sierbestratingvoordeel.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
3. Voor witte uitslag ofwel calciumcarbonaat, welke voorkomt bij betonproducten, aanvaardt Sierbestratingvoordeel.nl geen aansprakelijkheid. Witte uitslag wordt veroorzaakt door een chemische reactie van cement en water. Deze witte uitslag verdwijnt in de regel vanzelf.

Ontbinding
In geval van niet tijdige betaling, faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op vermogen of gedeelte daarvan, liquidatie en alle andere vormen van onrechtmatig handelen door koper, behoudt Sierbestratingvoordeel.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Indien Sierbestratingvoordeel.nl besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.